wv logo

 

 

 

 

 


© Willighe Vanckenis - 2009

Willighe Vanckenis - Manifest en werkstructuur

 1. manifest
 2. werkstructuur

Manifest

Wat wil Willighe Vanckenis ?

Willighe Vanckenis creëert artistieke projecten.
De volgende uitspraken geven richting aan hoe die er mogen uitzien.

Inhoud

 1. Thematisch zijn de projecten gelimiteerd tot wat des mensen is. De initiatiefnemers zijn zich ten minste bewust van de culturele traditie of geschiedenis waar ze zich inschakelen. Wat geproduceerd wordt, herschikt het verleden, en geeft er commentaar bij, niet vanuit de visie dat het nu beter kan, maar als onderdeel van een waarachtige zoektocht naar universaliteit.
 2. Kunst wordt beschouwd als metafoor voor het leven en/of een spiegel ervan. Over de thematiek van de projecten wordt bewust gereflecteerd. Al is het indirect, via voorbeelden of metaforen, toch moet het mogelijk zijn de thema’s van een project onder woorden te brengen.
 3. Als bronnen bij de projecten worden geen limieten gehanteerd : materiaal kan gehaald worden uit alle soorten cultuur, uit alle artistieke genres, uit alle communicatievormen, uit alle ideeënsystemen… Ironische commentaar bij dit materiaal wordt vermeden : bronnen worden gebruikt omdat ze functioneel zijn, niet om er mee te lachen.
 4. Een publiek wordt als onderdeel van het project beschouwd. Het wordt beschouwd als een «gast ». In principe wordt er niet voor een bijzondere doelgroep gecreëerd. De zoektocht naar universaliteit is interessant voor iedereen : « van kleuter tot professor ».
 5. In de projecten zit geen expliciete morele boodschap. Opinies over goed en kwaad, over relaties, politiek, de samenleving e.d. vormen onderwerpen en thema’s. Het publiek creëert zijn eigen opinies, en de projecten bieden voedingsstof. Projecten spreken zich daarom nooit rechtstreeks uit i.v.m. een concreet maatschappelijk probleem.
 6. Willighe Vanckenis veroordeelt het publiek niet als het opinieert of emotioneel reageert. Zulke reacties worden door Willighe Vanckenis eerder nagestreefd.
 7. Amusement is geen doel, eventueel een middel of een bron voor de projecten.

Vorm

 1. Vormelijk zijn de enige limieten die die de ons omringende werkelijkheid ons opdringt.
 2. De projecten zijn herhaalbaar en verplaatsbaar. Een project is nooit een eenmalig event.
 3. De beïnvloeding van een project door de locatie mag het niet storen. In het beste geval beïnvloedt de locatie het project verrassend.
 4. « Smaak » is niet belangrijk. Decoratie (van de thematiek) is geen leidraad, functionaliteit wel. Elk onderdeel van het project moet (minstens één) bestaansreden hebben. Een project kan zich uiteraard wel inschrijven in een esthetische traditie, of er commentaar op hebben.
 5. Er wordt gestreefd naar samenhang tussen alle aspecten van een project, met de thematiek als leidraad : productie, promotie, omkadering, communicatie.
 6. De projecten worden altijd door minimaal drie medewerkers uitgevoerd, zodat hermetische producten vermeden worden.
 7. Er is een hiërarchische structuur onder de medewerkers aan een project : een heldere functieverdeling. Over elk onderdeel van het project moet vooraf duidelijk zijn wie bij problemen de knoop doorhakt. Er is één artistiek verantwoordelijke die bij verlammende problemen de laatste knoop doorhakt.
 8. De projecten worden gepland in fasen. Er wordt gewerkt via structuur en planning, zodat de kwaliteit tijdens het proces gecontroleerd kan worden.
 9. Projecten die om welke reden dan ook het voortbestaan van Willighe Vanckenis in gevaar brengen worden gestopt.

 

Werkstructuur

Wie ?

De raad

Activiteiten van de raad
Willighe Vanckenis wordt praktisch gedragen door de raad, die er op toeziet dat de doelstellingen van Willighe Vanckenis nagestreefd worden. Zij zorgt er via regelmatige vergaderingen en stuurgroepen collectief voor dat nieuwe projecten gestart geraken, en tot een goed einde gebracht worden.

Samenstelling
Ze bestaat uit vijf tot tien leden. De bezetting wordt elk seizoen herzien. Wie compromisloos tegen de doelen van Willighe Vanckenis ingaat, of zijn verantwoordelijkheden verwaarloost, kan door de andere leden vervangen worden. Functies van raadsleden en medewerkers aan projecten, die om welke reden dan ook niet meer ingevuld worden, worden zo snel mogelijk vervangen.

Functies binnen de raad
Jaarlijks verdelen de leden van de raad de functies onder elkaar.

Plannen (kalender, locatie), agenda opstellen en eventueel voorzitten van de raadsvergaderingen. (« De coördinator »)
Er voor zorgen dat er een verslag is van elke vergadering, en een schriftelijke neerslag van zo veel mogelijk activiteiten van Willighe Vanckenis. Verspreiden van de verslagen naar deelnemers en betrokkenen, zo snel mogelijk na de vergadering. Alle verslagen en schriftelijke neerslagen van een seizoen in een chronologisch seizoenoverzicht samenbrengen, aangevuld door de begroting en een financieel verslag. Bij subsidieaanvragen en andere « officiële » vragen naar informatie, is dit alles de bron. (« De secretaris »)
Er voor zorgen dat de financiën goed beheerd worden : begrotingsgesprekken (bege)leiden, bewaken van in- en uitgaven. (« De financieel verantwoordelijke »)
Er voor zorgen dat de site onderhouden wordt, op een manier die de doelstellingen van Willighe Vanckenis steunt. (« De webmaster »)
Er voor zorgen dat de medewerkers én potentiële nieuwe medewerkers degelijk geïnformeerd worden, m.b.v. site, nieuwsbrief, pers, … (« De communicatieverantwoordelijke »)
Er voor zorgen dat de projecten stijlvol en lucratief omkaderd worden.
Deel uitmaken van de stuurgroep van een project van Willighe Vanckenis, en feedback geven naar de raad toe.

De medewerkers

Iedere persoon die zich geroepen voelt om mee te werken aan een project van Willighe Vanckenis of zelf een project op te starten binnen Willighe Vanckenis en dit te kennen geeft aan een lid van de raad, kan medewerker worden. Ook personen die een raadslid zelf aanspreekt om mee te werken aan een project, kunnen medewerker worden. Deze personen en hun visie moeten uiteraard aansluiten bij deze van Willighe Vanckenis.

Men blijft medewerker voor de duur van één project. Indien men daarna nog aan een project meewerkt, blijft uiteraard medewerker tot het einde van dat nieuwe project. Medewerkers kunnen dus komen en gaan voor onbepaalde duur. Een medewerker kan, mits gegronde redenen, vroegtijdig een project verlaten. Andere medewerkers en raadsleden zoeken hiervoor dan zo snel mogelijk een oplossing.

Medewerkers vormen de ploeg die één of meerdere projecten van Willighe Vanckenis stuurt, met instemming van de raad. De raad zet daarentegen de krijtlijnen van Willighe Vanckenis als vereniging uit.

Wat ?

Projecten

Aantal projecten
Willighe Vanckenis’ eerste doel is het op touw zetten van culturele projecten, die voldoen aan haar doelstellingen.

Begeleiding
Een project wordt geleid door een stuurgroep, die verslag uitbrengt bij de raad. Minstens twee leden van de stuurgroep van een project maken deel uit van de raad van het lopende jaar.

Budget
Aan het begin van het seizoen wordt door de raad bepaald hoeveel er kan uitgetrokken worden voor de projecten. Met dat budget kan de stuurgroep aan de slag. Omkadering van de projecten worden financieel, en praktisch, door Willighe Vanckenis gedragen. Willighe Vanckenis streeft ernaar aan het einde van een seizoen het budget voor minstens één nieuw project over te hebben.
De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben tijdens hun lidmaatschap, bij uittreding, bij uitsluiting of bij overlijden geen deel in het vermogen van Willighe Vanckenis en geen recht op aandeel in de behaalde winsten. Ze kunnen geen opbrengsten halen uit Willighe Vanckenis waardoor zij zich individueel verrijken, en ze kunnen geen teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen. Bij ontbinding van Willighe Vanckenis, om welke reden ook, moeten de goederen en budgetten worden bestemd tot een doel dat aansluit bij het doel van Willighe Vanckenis, en niet worden uitgekeerd aan de leden.

Activiteiten

Naast de projecten leeft Willighe Vanckenis in minstens drie raadvergaderingen per jaar.

Seizoensplanning

Een seizoen loopt van 1 juni tot en met 31 mei.

 


gdpr